Politica de Confidentialitate


Politica de Confidentialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PESONAL


APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL IN DATA 21 /05/ 2018

I. PRINCIPIILE COMPANIEI Jurimed Srl PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica expune principiile de baza ale Jurimed Srl privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor.Principiile Jurimed Srll privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:
Respectarea legilor, corectitudine si transparenţă
Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.
Limitarea la scopul specificat
Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.
Acurateţea datelor / Actualitatea datelor
Datele personale vor fi precise şi, ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. Jurimed Srl va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele in mod prompt.
Limitarea la datele necesare
Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioada mai lungă de timp decat este necesar.
Drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal
Jurimed Srl respectă drepturile tuturor subiecţilor datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricţia prelucrării sau a ştergerii acestora şi referitor la acurateţea acestora. Jurimed Srl va furniza informaţii clare despre modul şi scopul colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecţilor.
Ştergerea datelor cu caracter personal
Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. Jurimed Srl elimină datele personale care nu mai sunt necesare ȋn raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau ȋn cazul ȋn care consimţământul este retras şi nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.
Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor
Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrarii sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. Jurimed Srl asigură, ȋn totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, Jurimed Srl are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.
Protecția implicită a datelor cu caracter personal
Jurimed Srl va implementa măsurile tehnice şi organizaţionale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate.
Responsabilitate
Jurimed Srl ȋşi asumă responsabilitatea pentru toate activităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋşi manifestă responsabilitatea şi are capacitatea de a demonstra conformitatea.
II. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Persoana vizată are următoarele drepturi:
  • dreptul de a obţine de la Jurimed Srl , la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Jurimed Srl ;
  • dreptul de a obţine de la Jurimed Srl , la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
  • dreptul de a obţine de la Jurimed Srl , la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;
  • dreptul de a obţine de la Jurimed Srl , la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
  • dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;
  • dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
III. INFORMAREA COMPLETA SI CONSISTENTA A PERSOANEI VIZATE
Jurimed Srl va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.Informarea se va realiza şi prin publicarea prezentei Politici pe site-ul companiei jurimed.ro.
IV. CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE
Jurimed Srl va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.In situatia in care in calitate de client doriti ca datele personale de identificare sau a firmei dumneavoastra sa nu fie portate catre terti sau sa fie sterse din baza noastra de date va rugam sa ne adresati o notificare scrisa pe adresa de email: jurimedoffice @gmail.com Pentru reclamatii privind utilizarea abuziva a datelor cu caracter personal va rugam sa accesati site-ul Autoritatii Nationale de prelucrare a datelor cu caracter general la adresa:http://www.dataprotection.ro/?page=contact