Noutati


 • Comments: 0
 • 19 January 2017 11:48
 • in Noutati
 • by admin
 • Visits: 851
 • Last Modified: 19 January 2017 12:02

MODIFICARI IN CODUL FISCAL DIN 2017


MODIFICARI IN CODUL FISCAL DIN 2017


Cota standard TVA a revenit la 19%.

I.Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitati.
Incepand cu data de 1 ianuarie 2017, prin derogare de la prevederile titlui II, impozitul pe profit din Codul Fiscal, prezenta lege reglementeaza impozitul specific unor activitati, aplicabil contribuabililor persoane juridice care desfasoara activitati principale si/sau secundare in urmatoarele domenii:

a) hoteluri si alte facilitati de cazare similare (CAEN 5510);
b) facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata (CAEN 5520);
c) parcuri pentru rulote, campinguri si tabere (CAEN 5530);
d) alte servicii de cazare (CAEN 5590);
e) restaurante (CAEN 5610);
f) activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (CAEN 5621);
g) alte servicii de alimentatie (CAEN 5629);
h) baruri si alte activitati de servire a bauturilor (CAEN 5630).

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit cumulativ urmatoarele conditii:
a) aveau inscrisa in actele constitutive ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile enumerate mai sus;
b) nu se afla in lichidare.

Contribuabilii care se infiinteaza in cursul anului si care au inscrisa in actele constitutive ca activitate principala sau secundara una dintre activitatile enumerate mai sus, platesc impozitul specific incepand cu anul urmator infiintarii;
Contribuabilii care desfasoara mai multe activitati din cele enumerate, cu exceptia complexurilor hoteliere, determina impozitul specific prin insumarea impozitului pentru fiecare activitate desfasurata;
Contribuabilii care au mai multe unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN, deci doar cand exista mai multe unitati distincte.

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarui semestru;
Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific anual.
Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale aplicarea impozitului specific pana la data de 31 martie a anului pentru care se plateste impozitul specific;

Contribuabilii care au fost platitori de impozit specific in anul precedent si nu mai indeplinesc conditiile, in anul urmator, aplica sistemul de declarare și plata a impozitului pe profit.
In situatia in care, in cursul unui an, au aparut modificari cu privire la indeplinirea conditiilor care au stat la baza eliberarii certificatului de clasificare, la numarul locurilor de cazare, modificarea suprafetelor,inceperea/incetarea unei activitati corespunzatoare codurilor CAEN mentionate, contribuabilii calculeaza impozitul specific, in mod corespunzator, incepand cu semestrul urmator acestor modificari.
In cazul retragerii definitive a autorizatiei de functionare, a certificatului de clasificare pentru toate activitatile, persoana juridica este obligata la plata impozitului pe profit incepand cu trimestrul urmator retragerii acestora.


II.Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

"Profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini
şi aparate de casă, de control şi de facturare, în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare
a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi
puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit.
Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului."


OBLIGATIVITATEA MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL LA 45.000 LEI PENTRU SOCIETATILE CARE APLICA SAU OPTEAZA PENTRU SITEMUL DE IMPUNERE AL IMPOZITULUI PE PROFIT

Prin excepţie de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile titlului II începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este îndeplinită. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective.
În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47.

Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor ca urmare a opţiunii
se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv."
 


Art. 324 alin. (4)-(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2019.
Alineatul a fost suspendat prin Ordonanţă de urgenţă 84/2016 la 06/12/2016 până la 31/12/2019.

Potrivit acestui persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, si persoanele juridice neplatitoare de TVA, a căror cifră de afaceri, realizată la finele unui an calendaristic este inferioară sumei de 220.000 lei, ar fi trebuit să comunice printr-o notificare scrisă organelor fiscale de care aparţin, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor,informatii fiscale despre toti clientii si furnizorii.

III. Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

"Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare
Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Această facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul ajutorului de stat."

Plafonul pana la care se poate opta pentru impozit pe venit a crescut de la 100.000 euro pe an la 500.000 euro pe an

Alineatul (1) al articolului 52 se modifică şi va avea următorul cuprins din Codul Fiscal :
"Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite."

Se vor deduce din impozitul pe venit datorat de salariat si primele de asigurare voluntară de sănătate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei."

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părţi, şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.

Mentionam ca potrivit Codului fiscal de la 1 ianuarie 2017 impozitul pe venitul microintreprinderilor este de 1% pentru o societate cu 2 angajati cu norma intreaga ; de 2% pentru 1 angajat cu norma intreaga, de 3 % pentru societatile cu nici un angajat.
Conditia angajatului cu norma intreaga se considera indeplinita si daca suma orelor de lucru a angajatilor part-time acopera o norma intreaga, respectiv 40 de ore/saptamana.
In anumite conditii specifice pentru societatile nou infiintate se aplica cota de 1% chiar daca nu au nici un angajat.


 V.Legea 1/2017, privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative


Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Potrivit aliniatului 2 indice 2 nu se mai platesc taxe de inregistrare pentru infiintare societati si mentiuni.
Singurele taxe sunt cele de publicare in monitorul oficial

La articolul 4, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Oficiul registrului comerţului este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei care a înregistrat cererea, informaţii, extrase de registru şi certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerţului, precum şi certificate constatatoare că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat, copii şi copii certificate de pe înregistrările efectuate în registru şi de pe actele prezentate, pentru care se percep tarife."

Potrivit articolului 11:
(1) Pentru operaţiunile efectuate, oficiul registrului comerţului percepe tarife stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achită la casieria oficiului registrului comerţului sau prin virament în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevăzute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentării prezentate de Ministerul Justiţiei şi ţinând cont de rezultatele anului anterior, cuprinse în situaţia financiară anuală."

După alineatul 1 al articolului 12 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(1) Pentru cererile prevăzute la alin. (1) nu se percep taxe şi tarife."


Articolele 40 şi 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Articolul 40.
Veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, după caz, din:
a) sume încasate din realizarea obiectului de activitate;
b) sume încasate din publicitate;
c) sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;
d) donaţii şi sponsorizări;
e) alte venituri realizate potrivit legii.
Modificarea importanta este ca persoanele juridice care nu au contract cu TVR nu vor mai fi obligate sa plateasca taxe pentru sustinerea TVR.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, se modifică după cum urmează:
"(5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe."

V. Conform OG 31/2013 pentru modficarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr196/2005,privind Fondul pentru mediu, fiecare proprietar sau administrator de depozit este obligat sa asigure o contributie la fondul de mediu, astfel:

De 80 lei pe tona incepand cu 1 ianuarie 2017;
De 120 lei pe tona incepand cu 1 ianuarie 2018;

Text editat de:
Consilier juridic Turcu Silviu Bogdan
U.C.C.J.R –Colegiul Bucuresti
Manager, partner Jurimed SRL
www.jurimed.ro

 

Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Info! Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.