Noutati


 • Comments: 0
 • 02 November 2016 13:30
 • in Noutati
 • by admin
 • Visits: 786
 • Last Modified: -/-

DETASAREA STRAINILOR IN ROMANIA            DETASAREA STRAINILOR IN ROMANIA


   Lucrătorul detaşat - străinul calificat, angajat al unei persoane juridice cu sediul în străinătate, care poate să desfăşoare o activitate lucrativă pe teritoriul României în una dintre următoarele situaţii:
(i) este detaşat pe teritoriul României, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România;
(ii) este detaşat la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine;
(iii) este detaşat la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, recunoscut conform legislaţiei naţionale, situată pe teritoriul României;
   În vederea detaşării pe teritoriul României a unui străin este necesar ca beneficiarul prestării de servicii (societatea) să obţină avizul de detaşare. Acesta se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea beneficiarului prestării de servicii, dacă se constată îndeplinirea cumulativă urmatoarelor condiţii:
a) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României;
b) societatea beneficiara are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
c) societatea beneficiara desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită detaşarea străinului;
d) societatea beneficiara nu a fost sanctionata pentru munca fara forme legale în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;
e) societatea sau lucratorul care urmeaza sa fie detasat nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal;
f) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă stabilit de Guvernul Romaniei nu a fost epuizat;
g) străinul nu are interdictie de intrare pe teritoriul Romaniei si nu prezinta un pericol pentru siguranta nationala .

   Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România se eliberează de catre Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele p prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanta 25/2014 , precum şi de copia contractului de prestări de servicii, înregistrat la organul fiscal competent teritorial, potrivit legislaţiei naţionale.
   Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice străine se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele prevăzute la art. 21 din ordonanta 25/2014.
   Avizul de detaşare pentru străinii detaşaţi la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, recunoscut conform legislaţiei naţionale, situată pe teritoriul României, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări la solicitarea beneficiarului prestării de servicii, în baza unei cereri motivate însoţite de documentele prevăzute la art. 21 alin. (2) din ordonanta 25/2014, precum şi de dovada apartenenţei la grupul de întreprinderi, recunoscut potrivit legislaţiei naţionale.

EXCEPTII:
   Pot fi detaşaţi în România, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:
a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului      Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;
b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;
d) străinii care urmează să desfăşoare activităţi lucrative în baza acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte.

   Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea pe cale de exceptie transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.

   Comunicarea trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detaşarea: în cazul persoanei juridice - denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar, în cazul persoanei fizice - numele şi prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare;
b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, şi, după caz, numele/denumirea şi adresa completă ale reprezentantului legal în România;
c) numele şi prenumele străinului detaşat, data naşterii, cetăţenia, seria şi numărul documentului de călătorie, perioada detaşării, funcţia şi locul desfăşurării activităţii.
   La cererea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, eliberează avizul de detaşare fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi f) din ordonanta 25/2014, străinilor care au o implicare directă şi necesară în cadrul unor proiecte desfăşurate în România, dacă străinul detaşat are sau urmează să aibă o implicare directă şi necesară în cadrul unui proiect desfăşurat în România ce contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a ţării şi determină un efect pozitiv de antrenare în economie.
   Sursa: Ordonanta 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei cu modificarile ulterioare.

Text redactat de
Consilier juridic Turcu Silviu -Bogdan
Manager partner Jurimed SRL
www.jurimed.ro

Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Info! Sorry only registered and logged in users can post comments. Please sign in or register.