Reintregiea familiei


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU REINTREGIREA FAMILIEI

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU REINTREGIREA FAMILIEI

(1) Sponsorul posesor al unui permis de şedere temporară valabil un an, al unei Cărţi albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis "mobile ICT", al unui permis de şedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecţiei subsidiare poate solicita reîntregirea familiei pentru:
a) soţ/soţie;
b) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului şi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi;
c) copiii minori necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora
sponsorul exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi
consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor;
d) copiii minori necăsătoriţi ai soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora
soţul/soţia exercită drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi
consimţământul celuilalt titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.
Oficiul Român pentru Imigrări poate aproba, dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, reîntregirea familiei şi pentru următoarele categorii:
a) rudele de gradul I în linie ascendentă ale sponsorului sau ale soţului/soţiei, în cazul în care nu se pot
întreţine singure şi nu se bucură de un sprijin familial adecvat în ţara de origine;
b) copiii adulţi necăsătoriţi ai sponsorului sau ai soţului/soţiei, în cazul în care aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale.
Minorii neînsoţiţi, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare, pot solicita reîntregirea familiei pentru:
a) rudele de gradul I în linie ascendentă sau tutorele legal; ori
b) atunci când aceştia nu există sau nu pot fi identificaţi, orice altă rudă a acestuia.
Străinii prevăzuţi la titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea unei activităţi de
cercetare ştiinţifică şi străinii posesori ai Cărţii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis "mobile ICT" pot solicita reîntregirea familiei chiar dacă valabilitatea permisului de şedere temporară este mai mica de un an.
În cazul în care există dubii cu privire la încheierea căsătoriei ori legătura de rudenie, Oficiul Român pentru Imigrări poate solicita şi alte dovezi pentru stabilirea acestora.
Cererea se aprobă în cazul îndeplinirii următoarelor condiţii:
a) să nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;
b) solicitantul să deţină un spaţiu de locuit considerat normal pentru o familie similară din România;
c) solicitantul să posede mijloace de întreţinere, pe lângă cele necesare pentru propria întreţinere potrivit
legii, în cuantum corespunzător salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie.
d) persoana pentru care se solicită reîntregirea familiei indeplineste conditiile prevazute de lege.
Cererea va fi soluţionată în termen de maximum 3 luni de la data depunerii.
Aprobarea cererii se comunică în scris solicitantului, în vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesaţi, care o prezintă la misiunea diplomatică sau la oficiul consular în termen de 60 de zile de la data emiterii, odată cu cererea de acordare a vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei.
În cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate străinului în scris.
Viza se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din ţara în care membrii de familie îşi au reşedinţa sau domiciliul.
Pot solicita viză pentru reîntregirea familiei şi următoarele categorii de persoane:
a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români;
b) străinii necăsătoriţi care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil
împreună, denumiţi în continuare parteneri;
c) copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi, care:
(i) nu au împlinit vârsta de 21 de ani;
(ii) se află în continuarea studiilor şi nu au depăşit vârsta de 26 de ani;
(iii) deşi sunt adulţi, aceştia nu se pot întreţine singuri din motive medicale;
d) rudele de gradul I în linie ascendentă ale cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia.
e) străinul părinte al cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea
sa sau că există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu
regularitate;
f) străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă
în alt stat membru în această calitate.
(Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) lit. a)-e) va fi însoţită de certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile române sau transcris în condiţiile legii ori, după caz, de dovada existenţei legăturii de rudenie sau a calităţii de partener.
Solicitarea de viză depusă de persoanele prevăzute la alin. (16) lit. f) va fi însoţită de documente care să ateste că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.
Adopţia trebuie să fie dispusă printr-o decizie a unei autorităţi române competente, în condiţiile legii, sau printr-o decizie a unei autorităţi a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul României.
Acordarea vizei de lungă şedere pentru reîntregirea familiei poate fi refuzată atunci când solicitarea se întemeiază pe o căsătorie de convenienţă constatată anterior, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sau când se constată existenţa unei stări de bigamie sau poligamie.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com