Protectia Consumatorului


Protectia ConsumatoruluiPROTECTIA CONSUMATORULUI

Juristii Jurimed, ofera consultanta si asistenta juridica persoanelor fizice si juridice la instantele de toate gradele si la autoritatile publice cu atributii jurisdictionale in domeniul:

-Litigii clauze abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori;

-litigii garantii si despagubiri: produse alimentare; produse electrice;produse electrocasnice; produse sport, jocuri, jucarii si divertisment,etc;

-litigii publicitate inselatoare;

-litigii pachete turistice;

-litigii audiovizual.

Cine este consumatorul?

„Consumatorul este orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii lor comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.” (anexa la Legea nr. 296/2004- Codul consumului, republicat 2008 )


Începând de la data de 1 octombrie 2013 intra în vigoare dispozițiile art.12 și 13 din Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori republicata , astfel cum au fost modificate prin Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Aceste dispoziții se referă la posibilitatea reprezentanților împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau a asociațiilor pentru protecția consumatorilor (constituite în anumite condiții prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor) de a chema în judecată pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune ce conțin clauze abuzive, pentru ca instanța să dispună încetarea folosirii acestora, precum și modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.

Aplicarea acestor prevederi nu afectează dreptul de pana acum al consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conține clauze abuzive de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acțiune ori pe cale de excepție, în condițiile legii, în contextul unor acțiuni individuale la care avea dreptul și potrivit reglementării în vigoare la acest moment.

Noutatea este ca, incepand cu data de 01.10.2013, consumatorul , dar si organizatiile neguvernamentale ce activeaza in zona protectiei consumatorului vor putea obliga profesionistul in baza sentintei judecatoresti sa modifice contractele care contin clauzele abuzive.

Mai exact, instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în cadrul activităţii profesionale.

Incepand cu data de 01.10.2013, competenta de solutioare a cererilor in materie de protectia consumatorului revine Tribunalului.

In materie de protectia consumatorului, sub sanctiunea inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata, potrivit art.60, alin.1 din Legea 192/2006, privind medierea cu modificarile ulterioare, reclamantul trebuie sa faca dovada ca a participat la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii.

Potrivit legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori republicataorice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului.

Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.

Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Prin profesionist se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în cadrul activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale, precum şi orice persoană care acţionează în acelaşi scop în numele sau pe seama acesteia.

Prevederile prezentei legi se aplică şi bonurilor de comandă sau bonurilor de livrare, biletelor, tichetelor şi altora asemenea care conţin stipulări sau referiri la condiţii generale prestabilite.

Clauzele contractuale prevăzute în temeiul altor acte normative în vigoare nu sunt supuse dispoziţiilor prezentei legi.

LISTAcuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive potrivit legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori republicata

Sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care:

a)dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care profesionistul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Prevederile acestei litere nu se opun, de asemenea, clauzelor prin care profesionistul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele unui contract cu durată nedeterminată, în condiţiile în care profesionistul are obligaţia de a-l informa pe consumator, printr-o notificare prealabilă transmisă în termen rezonabil, pentru ca acesta din urmă să aibă libertatea de a rezilia contractul;

b)obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;

c)obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;

d)dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;

e)dau dreptul profesionistului să modifice unilateral, fără acordul consumatorului, clauzele privind caracteristicile produselor şi serviciilor care urmează să fie furnizate sau termenul de livrare a unui produs ori termenul de executare a unui serviciu;

f)dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;

g)dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele contractuale;

h)restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazurile în care profesionistul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

i)obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de profesionist;

j)restrâng sau anulează dreptul consumatorului de a denunţa sau de a rezilia unilateral contractul, în cazurile în care:

-profesionistul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

-profesionistul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

-profesionistul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe în cazul denunţării unilaterale;

k)exclud sau limitează răspunderea legală a profesionistului în cazul vătămării sau decesului consumatorului, ca rezultat al unei acţiuni sau omisiuni a profesionistului privind utilizarea produselor şi serviciilor;

l)exclud dreptul consumatorului de a întreprinde o acţiune legală sau de a exercita un alt remediu legal, solicitându-i în acelaşi timp rezolvarea disputelor în special prin arbitraj;

m)permit în mod nejustificat impunerea unor restricţii în administrarea probelor evidente de care dispune consumatorul sau solicitarea unor probe care, potrivit legii, fac obiectul unei alte părţi din contract;

n)dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei terţe persoane - agent, mandatar etc. -, fără acordul consumatorului, dacă acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă de consumator;

o)interzic consumatorului să compenseze o datorie către profesionist cu o creanţă pe care el ar avea-o asupra profesionistului;

p)prevăd că preţul produselor este determinat la momentul livrării sau permit vânzătorilor de produse ori furnizorilor de servicii dreptul de a creşte preţurile, fără ca, în ambele cazuri, să acorde consumatorului dreptul de a anula contractul în cazul în care preţul final este prea mare în raport cu preţul convenit la momentul încheierii contractului.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor de indexare a preţurilor, atât timp cât sunt legale, cu condiţia ca metoda prin care preţurile variază să fie descrisă în mod explicit;

r)permit profesionistului obţinerea unor sume de bani de la consumator, în cazul neexecutării sau finalizării contractului de către acesta din urmă, fără a prevedea existenţa compensaţiilor în sumă echivalentă şi pentru consumator, în cazul neexecutării contractului de către profesionist;

s)dau dreptul profesionistului să anuleze contractul în mod unilateral, fără să prevadă acelaşi drept şi pentru consumator;

t)dau dreptul profesionistului să înceteze contractul încheiat pentru o durată nedeterminată fără o notificare prealabilă rezonabilă, cu excepţia unor motive întemeiate.

Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor prin care furnizorul de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a dispune în mod unilateral încetarea unui contract încheiat pe o perioadă nedeterminată şi fără o notificare prealabilă în cazul unui motiv întemeiat, cu condiţia ca furnizorul să fie obligat să informeze imediat celelalte părţi contractante.

Literelea), p) şi t) nu sunt aplicabile în cazul:

a)tranzacţiilor cu valori mobiliare, instrumentelor financiare şi altor produse sau servicii, în cazul în care preţul este legat de fluctuaţiile cotaţiei bursiere sau ale indicelui bursier ori ale unei rate de schimb pe piaţa financiară, pe care vânzătorul sau furnizorul nu le poate controla;

b)contractelor pentru cumpărarea sau vânzarea de devize, cecuri de călătorie, ordine de plată internaţionale emise în devize sau alte instrumente de plată internaţionale.


 Legislatie sumara:

Codul consumului – Legea nr. 296/2004, republicat cu modificarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu modificarile ulterioare

Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori

Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;

Legea nr. 148/2000 privind publicitatea cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înselatoare si publicitatea comparativa cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 504/2002 a audiovizualului cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare cu modificarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori ;

Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare cu modificarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor

Legea nr. 245/2004 privind securitatea generala a produselor cu modificarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata;

Ordonanta de urgenta nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializarii alimentelor

Hotarârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea si functionarea Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor cu modificarile ulterioare;

Ordinul A.N.P.C. nr. 632/2009 privind unele masuri de informare a consumatorilor de catre operatorii economici care desfasoara activitati de schimb valutar cu modificarile ulterioare;


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.