Inregistrare persoana fizica autorizata (PFA)


INREGISTRARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA (PFA)

Ordonanta de urgenta nr. 44 din 2008 reglementeaza accesul la activitatea economica, procedura de inregistrare in Registrul Comertului si de autorizare a functionarii si regimul juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice.

Profesiile liberale, precum si acele activitati economice a caror desfasurare este organizata si reglementata prin legi speciale,nu pot fi inregistrate si desfasurate de catre PFA. De asemenea, acelasi lucru este valabil si pentru acele activitati economice pentru care legea a instituit un regim juridic special, anumite restrictii de desfasurare sau alte interdictii.

In temeiul dreptului la libera initiativa, al dreptului la libera asociere si al dreptului de stabilire, orice persoana fizica, cetatean roman sau cetatean al unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, poate desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in conditiile prevazute de lege.

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, trebuie sa fie inregistrata si autorizata, in conditiile OUG 44/2008. Autorizarea functionarii, in conditiile ordonantei mentionate, nu exonereaza persoanele fizice autorizate de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Persoanele fizice ce doresc sa desfasoare activitatile economice individual si independent - ca persoane fizice autorizate - au obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice, ca persoane fizice autorizate (PFA).

Pot desfasura activitati economice in forma PFA persoanele fizice care:

1. au implinit varsta de 18 ani;

2. nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

3. au un sediu profesional declarat conform legii;

4. declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii

REGIMUL JURIDIC AL PERSOANEI FIZICE AUTORIZATE:

In scopul exercitarii activitatii pentru care a fost autorizata, PFA poate colabora cu alte persoane fizice autorizate ca PFA, intreprinzători persoane fizice titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit prezentei sectiuni.

PFA isi poate desfasura activitatea individual si independentsau poate angaja, în calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de muncă, incheiat în conditiile legii.

Cu toate acestea, o persoana poate cumula calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate economica decat cel pentru care PFA este autorizata.

PFA nu va fi considerata un angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.

PFA este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege.

PFA isi desfasoara activitatea folosind, in principa, forţa de munca si aptitudinile sale profesionale. Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana fizica titular al unei intreprinderi individuale.

PFA poate cere ulterior schimbarea statutului juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana fizica, titular al unei intreprinderi individuale cu respectarea legii;

PFA raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar , in caz de insolvenţa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute deprocedura insolventei, cu modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant,

Creditorii isi vor executa creantele potrivit dreptului comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de comerciant.

Orice persoana interesata poate face dovada calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau separat, prin actiune in constatare, daca justifica un interes legitim.

PFA isi inceteaza activitatea si este radiată din Registrul Comerţului in urmatoarele cazuri:

a) prin deces;

b) prin vointa acesteia;

c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Cererea de radiere, insotita de copia certificata pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, dupa caz, se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre orice persoana interesata.

Regimul Fiscal al PFA:

-impozitul pe venit 16%;

- contributia la asigurarile sociale de sanatate 6,5% din venit anual net;

-TVA optional intre 9% is 24% in functie de obiectul de activitate al PFA;

In cazul in care doriti asistenta juridica si operationalacu privire la infiintarea unui PFA, va rugam sa nescrieti pe adresa de e-mail:jurimedoffice@gmail.com sau sa ne sunati la numarul de telefon 0723.575.737, pentru o programarela consultanta.