(Import-Export)


(Import-Export)

Avocatii si consilierii juridici JURIMED, va acorda consultanta si asistenta juridica in vederea obtinerii urmatoarelor acte necesare comerciantilor pentru activitatea de import-export:

1.Certificat de inregistrare in scopuri de TVA;

2.Certificat operator intracomunitar TVA;

3.EORI(codul unic european pentru operatiuni vamale);

4.Cerere de interventie vamala in interes propriu, (doar pentru marcile inregistrate la OSIM).

Nota informativa:

Potrivit legislatiei romane in vigoare, agentii economici care desfasoara activitati de import-export pe teritoriul Romaniei, trebuie sa prezinte la punctele de frontiera urmatoarelor documente:

1.Certificat de inregistrare;

2.Certificat inregistrare platitor TVA;

3.Codul EORI;

4.Certificat operator intracomunitar TVA (daca marfa provine din Uniunea Europeana);

5. Dovada de provenienta a marfurilor (facturi);

6.Actul Constitutiv ;

7.Certificat Constatator emis de Registrul comertului;

7.Imputernicire, procura dupa caz;

8.Certificat marca nationala, comunitara sau internationala (daca este cazul);

9.Cerere de interventie vamala in interes propriu (daca este cazul);

10.Documente de identitate.


Tarifele pentru serviciile prestate incep de la 200 lei


Pentru consultanta si asistenta juridica, va rugam sa ne scrieti pe adresa jurimedoffice@gmail.com sau sa faceti o programare la numarul de telefon 0723.575.737.

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI PROFESIONALE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI PROFESIONALE

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale se acordă străinilor care urmează să
exercite pe teritoriul României profesii liberale reglementate prin legi speciale, cu prezentarea următoarelor documente:
a) dovada îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor respective;
b) dovada faptului că în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o
desfăşoare în România;
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.
Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com


3.VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ACTIVITATI COMERCIALE

Acest tip de viză se acordă, pe baza avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine, străinilor care sunt acţionari ori asociaţi, cu atribuţii de conducere sau de administrare,ai unor societăţi comerciale, persoane juridice române, care urmează să realizeze o investiţie, în condiţiile prezentului articol.
Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine se acordă străinilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) prezintă un plan de afaceri in conditiile stabilite de lege;
b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o bancă din România pe numele persoanei fizice cetăţean străin, solicitant al avizului, că dispun de fondurile necesare desfăşurării activităţii, în valoare de cel puţin 100.000 euro, pentru străinii asociaţi într-o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro, pentru străinii acţionari într-o societate pe acţiuni;
c) vor realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie potrivit planului de afaceri prevăzut la lit. a), aducând un aport de capital sau tehnologie în valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi de cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni;
d) prin activitatea pe care o presupune investiţia propusă, aceasta va crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.
În cazul societăţilor cu 2 sau mai mulţi asociaţi ori acţionari, care solicită acordarea avizului, condiţiile prevăzute mai sus se vor analiza pentru fiecare solicitant în mod separat, valoarea investiţiei ce urmează a fi realizată şi numărul locurilor de muncă ce urmează a fi create majorându-se în mod corespunzător, în funcţie de numărul solicitanţilor de aviz.
Străinii care au mai obţinut anterior un aviz din partea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine sau a Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine pot solicita eliberarea unui alt aviz, în condiţiile prezentului articol, în următoarele situaţii:
a) dovedesc imposibilitatea obiectivă de realizare a planului de afaceri anterior;
b) dovedesc că au realizat planul de afaceri anterior.
Solicitarea de viză va fi însoţită de următoarele documente:
a) avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine;
b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică;
c) asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei;
d) dovada asigurării condiţiilor de cazare.
Cererea însoţită de documentele prevăzute mai sus se depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României şi se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Român pentru Imigrări, pentru avizare conform competenţelor.
Avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de utilitate şi fezabilitate economică a investiţiei ce urmează a fi implementată de către cetăţeanul străin.
Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU DETASARE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU DETASARE

Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor în scopul desfăşurării de activităţi lucrative pe teritoriul României la un beneficiar al prestării de servicii.
Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) copia avizului de detaşare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă;
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă fără prezentarea copiei avizului de detaşare străinilor din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specific cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.
Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru detaşare în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de detaşare de către beneficiarul prestării de servicii. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului.

Viza de lungă şedere pentru detaşare atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com