Detasare


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU DETASARE

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU DETASARE

Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor în scopul desfăşurării de activităţi lucrative pe teritoriul României la un beneficiar al prestării de servicii.
Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a) copia avizului de detaşare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României;
b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă;
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă fără prezentarea copiei avizului de detaşare străinilor din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specific cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;
c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.
Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru detaşare în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de detaşare de către beneficiarul prestării de servicii. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului.

Viza de lungă şedere pentru detaşare atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com