Angajarea in munca


VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ANGAJAREA IN MUNCA

VIZA DE LUNGA SEDERE PENTRU ANGAJAREA IN MUNCA

Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României la un angajator.

Solicitarea de viză trebuie să fie însoţită de următoarele documente:

a) copia avizului de angajare eliberat în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României sau, după caz, documente prin care să se facă dovada că solicitantul se încadrează în categoriile prevăzute mai jos;

b) dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din statul de domiciliu ori de reşedinţă;
d) asigurarea medicală pe perioada valabilităţii vizei.
Solicitarea de viză depusă în baza unui aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, în cuprinsul căruia nu se menţionează că angajatorul asigură cazarea solicitantului, trebuie să fie însoţită, suplimentar faţă de documentele mentionate, de dovada asigurării condiţiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru toată durata şederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului sau a unei declaraţii autentificate privind asigurarea condiţiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe de pe teritoriul României.
Străinul poate solicita viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în termen de 60 de zile de la data obţinerii avizului de angajare de către angajator. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fără a mai fi necesară obţinerea avizului de munca.
Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.
In cazul străinilor care prezintă un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă pe o perioadă egală cu durata preconizată a contractului plus 5 zile, fără a depăşi 90 de zile.
Viza de lungă şedere pentru angajare în muncă în calitate de lucrător sezonier este însoţită de o informare scrisă, redactată în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informaţii despre drepturile şi obligaţiile care revin străinului titular al vizei, inclusiv procedurile referitoare la reclamaţii.

Pentru consultanta faceti o programare pe adresa de email:
jurimedoffice@gmail.com